×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
EĞİTİM
EĞİTİM

 • İşveren, çalışanlarına asgari aşağıda eğitim konularında belirtilen konuları içerecek şekilde temel eğitimlerin çalışan işe başladıktan sonra en kısa sürede verilmesini sağlar.
 • İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, işe başlama eğitimi almasını sağlar. Bu eğitimler işverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebilir. İşe başlama eğitimleri, temel eğitimlerin gerçekleştirilmesine kadar geçen sürede çalışanın tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte olmalı ve uygulamalı olarak verilmelidir. İşe başlama eğitimi her çalışan için en az iki saat olarak düzenlenir. Bu eğitimlerde geçen süreler temel eğitim sürelerinden sayılmaz.
 • Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.
 • Temel eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
 • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.
 • İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.
 • Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.
 • Bir işyerinde temel eğitimini tamamladıktan sonra yaptığı iş değişmeden yeni bir işyerinde çalışmaya başlayan çalışan, aşağıda eğitim konularında yer alan eğitim programının tamamı tekrarlanmaksızın yeni başladığı işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda uygun olarak eğitilir. Çalışanın daha önceki işyerinde temel eğitimi tamamladığına dair belgelerinin kontrolünden işveren sorumludur. Bu çalışanların temel eğitimleri, çalışanın eğitimi tamamladığı tarihten itibaren yeni başladığı işyerinin tehlike sınıfına göre belirtilen düzenli aralıklar süresince geçerlidir. İşveren bu çalışanları işe başlama eğitimine uygun olarak ayrıca eğitir.
 • İşyerinde onbeş yaşını bitirmiş ancak onsekiz yaşını doldurmamış genç çalışanlar, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimler verilir.
 • Destek elemanlarına ve çalışan temsilcilerine, görevlendirilecekleri konularla ilgili de eğitim verilir.
 • Çırak ve stajyerlerin eğitim ve bilgilendirilmelerinden uygulamalı eğitim alınan işyerinin işvereni sorumludur.
 • Çalışanlara verilecek temel eğitimler, işin devamı süresince belirlenen düzenli aralıklar içinde;
 • Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
 • Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
 • Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat

       olarak her çalışan için düzenlenir.

 • Belirtilen eğitim sürelerinin aşağıda eğitim konularında yer alan konulara göre dağıtımında işyerinde yürütülen faaliyetler esas alınır.
 • Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte bir saatten az olmamak kaydıyla işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebilir.


EĞİTİM KONULARI


1.    GENEL KONULAR

a)    Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler

b)    Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları

c)    İşyeri temizliği ve düzeni

d)    İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2.    SAĞLIK KONULARI

a)    Meslek hastalıklarının sebepleri

b)    Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması

c)    Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri

d)    İlkyardım

e)    Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim

3.    TEKNİK KONULAR

a)    Kimyasal risk etmenleri

b)    Fiziksel ve ergonomik risk etmenleri

c)    Elle kaldırma ve taşıma

d)    Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma

e)    İş ekipmanlarının güvenli kullanımı

f)     Ekranlı araçlarla çalışma

g)    Elektrik tehlikeleri, riskleri ve önlemleri

h)    İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması

i)      Güvenlik ve sağlık işaretleri

j)      Kişisel koruyucu donanım kullanımı

k)    İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü

l)      Tahliye ve kurtarma, Acil durum ekiplerinin görev, yetki ve sorumlulukları

4.    DİĞER KONULAR

a)    Kapalı ortamlarda çalışma

b)    Yüksekte çalışma

c)    Kazı işlerinde çalışma

d)    Yapı işlerinde çalışma

e)    Kaynakla çalışma

f)     İş sağlığı ve güvenliği kurul üyelerinin ve çalışan temsilcisinin görev, yetki ve sorumlulukları

g)    İletişim becerileri

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  TIKLAYINIZ.