×
TUR ENG
KAYÜ Anasayfa
YÖNETMELİK
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

27 Eylül 2020 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31257

YÖNETMELİK

Kayseri Üniversitesinden:

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevleri ile çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (KAYİGEM): Kayseri Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Kayseri Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Kayseri Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Kayseri Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili akademik ve idari birimlerinin işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her alanda eğitim, bilimsel araştırma, uygulama çalışmaları yapmak ve başta danışmanlık hizmeti olmak üzere proje yürütücülüğü hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her konuda bilimsel ve teknolojik araştırmalar, uygulamalar ve çalışmalar yapmak ve/veya yaptırmak, çalışmalara katılmak, çalışmaları desteklemek.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet içi eğitim, mesleki eğitim, kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek, gerektiğinde katılanlara katılım belgesi ve sertifika vermek ve düzenlenen etkinliklere katılmak.

c) Merkezin amacı doğrultusunda, üniversitelerde lisans ve lisansüstü eğitim çalışmalarını desteklemek, bu eğitim programlarına yönelik uygulama ve araştırma olanaklarını sağlamak.

ç) İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Üniversite İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kuruluna ve birimlerine danışmanlık yapmak, iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

d) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak basılı ve görsel yayın yapmak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi için internet sayfası, kitaplık ve dokümantasyon oluşturmak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla çalışmalar sürdürmek ve bunların çalışmalarına katkıda bulunmak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ve bu alanda çalışan uzman kişilerle iletişim ağı kurmak.

g) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışan, işveren ve çalışan temsilcileri ile diğer çalışanlara yönelik eğitim programları yapmak.

ğ) Üniversite sanayi işbirliği çalışmalarına katkıda bulunmak, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında farklı kurum, kuruluş ve işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki hizmetlerin sunumu, inceleme, araştırma, proje, danışmanlık taleplerini karşılamak, bu konularda çalışan Üniversite birimleri arasında koordinasyon ve organizasyon çalışmalarını sürdürmek.

h) İş sağlığı ve güvenliği konusunda toplumun bilinçlenmesine, çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunmasına katkıda bulunmak.

ı) Üniversite bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan birimlerin oluşturulması, sürdürülmesi ve koordinasyonu hususlarında katkıda bulunmak ya da ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversite ile işbirliği içerisinde faaliyet gösteren iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan birimlere koordinasyon hususlarında destek olmak.

i) İş sağlığı ve güvenliği alanında proje ve araştırma önerileri geliştirmek, uygulamak ve yayımlamak, bu amaçla Üniversite birimleri arasında ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

j) Yönetim Kurulunun Merkezin amacı doğrultusunda belirlediği diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir. Müdür kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdüre görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür; Merkezin faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini belirlemek, toplantıya başkanlık etmek.

c) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemlerini belirlemek, toplantıya başkanlık etmek, Merkezin hazırladığı uygulama, araştırma ve bu konularla ilgili çalışma plan ve projelerini değerlendirmek üzere Danışma Kuruluna sunmak.

ç) Gerektiğinde Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek.

d) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek.

e) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

f) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

g) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ğ) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili her takvim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektöre sunmak.

h) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere, her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturulmasına yönelik Yönetim Kuruluna öneride bulunmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek.

ı) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki ilgili araştırma ve uygulama merkezleri, resmî ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak Merkezin amacına uygun ön çalışmalar yapmak, ortak projeler geliştirmek ve üretmek.

i) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek, personel görevlendirmeleriyle ilgili Rektörlüğe teklif etmek üzere Yönetim Kurulu onayına sunmak.

j) Merkezde görevli personelin hizmet içi eğitimi amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek üzere Yönetim Kurulu onayına sunmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Müdür tarafından önerilen Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen Merkezin faaliyet alanlarında uzman üyelerden olmak üzere en fazla yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün davetiyle salt çoğunlukla toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda oy çokluğuyla karar alır. Oy eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından getirilen teklifleri görüşmek ve karara bağlamak.

b) Merkezin her türlü faaliyetleriyle ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programları yapmak ve yönetmek.

c) Yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları ile ilgili gelen önerileri karara bağlamak ve bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek.

f) Merkezin amacı doğrultusunda ilgili mevzuatta yer alan diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdür başkanlığında müdür yardımcıları ve Üniversiteye bağlı birimlerden veya talepleri halinde Üniversite dışından merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ile kamu ve özel sektör kurumları temsilcileri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla yedi üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri mazeretsiz olarak üst üste iki defa toplantıya katılmaması halinde üyelikten ayrılmış sayılır. Kurumlarını temsilen görevlendirilen üyelerin, kurumlarındaki görevlerinin sona ermesi halinde Danışma Kurulu üyelikleri de sona erer. Görev süresi sona eren üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Üniversite Danışma Kurulunun belirlediği çalışma takvimine göre Müdür tarafından tüm üyelere yapılan davet ile bahar ve güz yarıyıllarında olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Danışma Kurulunun toplantı tarihleri Müdür tarafından yazılı olarak duyurulur. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapmak ve Müdüre ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak Merkezin faaliyetlerine destek sağlamak.

c) Merkezin faaliyet alanlarında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu konularda proje, seminer, tez çalışmaları, panel, sempozyum, çalıştay ve benzeri bilimsel etkinliklerin yapılmasına ilişkin koordinasyonu sağlamak.

ç) Ulusal ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda çeşitli tavsiye kararları almak ve bu kararları rapor haline getirerek Üniversite İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kuruluna sunmak.

d) Merkezin amacı doğrultusunda Üniversite Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kayseri Üniversitesi Rektörü yürütür.